Företagserbjudanden för grön och cirkulär omställning

Via länkarna kan ni klicka er vidare och läsa mer samt hitta kontaktinformation

Affärsutveckling

Speed Up Halland – Små och medelstora halländska företag erbjuds kostnadsfri hjälp med att ta fram nya produkter eller affärsmodeller som utgår ifrån hållbara material eller cirkulära affärsmodeller. Stöttningen består av affärsrådgivning och vägledning i relevanta testmiljöer och ska resultera i en prototyp eller en tjänst som senare kan tas vidare ut på marknaden.

AI.m Halland – Hur kan AI och människocentrerad design fungerar som möjliggörare för ert bolags hållbara och cirkulära omställning? Under 8-12 veckor kan ert bolag få den unika möjligheten att tillsammans med forskare och experter inom AI, service design, affärsutveckling, cirkuläritet och UX-design hitta nya möjligheter och affärsmodeller inom området människocentrerad AI.

Inkubator – HighFive är en företagsinkubator som med nyfikenhet och nytänk inspirerar, coachar och engagerar människor och företag till innovation och hållbar tillväxt. Med ett brett nätverk, och kopplingar till såväl akademi som näringsliv och kommun är detta en affärsdriven plattform för tillväxt i Halland.

Datadriven innovation Halland – Hur kan ert bolag börja jobba datadrivet för att ställa om och bli mer hållbart och cirkulärt? Företag som är i en tidig digitaliseringsfas erbjuds bolagsindividuella workshops och coachning av affärscoacher tillsammans med experter för datadriven innovation för hållbar och cirkulär omställning.

CSR Verkstad –  I CSR-verkstaden reder vi ut viktiga begrepp och identifierar hur er verksamhet, utifrån era specifika förutsättningar, kan arbeta strukturerat för att hitta kopplingar mellan affärer och samhällsansvar. Med utgångspunkt i er befintliga affärsmodell får ni utforska hur er verksamhet kan skapa mer värde ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Digiresan – Digiresan är framtaget för att stödja er som driver företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn att tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla era affärer och era cirkulära flöden.

FAB LAB – Vill ni utveckla era prototyper i en toppmodern digital verkstad, hålla möten i en kreativ miljö, eller samarbeta med forskare eller studenter? Fab Lab har mycket att erbjuda er företagare.

Affärsutveckling socialt entreprenörskap – Är ni flera som vill starta en verksamhet tillsammans? Då kan Coompanion hjälpa er på olika sätt, både för att komma igång med er idé, att utveckla en befintlig verksamhet, att samverka med andra eller kanske i några fall att avveckla en verksamhet.

Uppdragsforskning  – Forskare vid Högskolan i Halmstad kan genomföra forskningsprojekt på uppdrag av ert företag, kommuner, landsting eller andra organisationer. Det kan till exempel handla om utredningar eller om utvecklingsarbete av produkter eller metoder.

Hållbar utveckling – Företag som aktivt arbetar med hållbarhet är mer lönsamt än ett företag som inte gör det. Anledningarna till det är fler: genom att ha koll på ert hållbarhetsarbete kan ni dra ner på kostnader samtidigt som ni minimerar risker. Ett aktivt hållbarhetsarbete stärker varumärket och bidrar till att dina kunder och leverantörer upplever ett mervärde i affären med ditt företag. Almi hjälper er på er hållbarhetsresa.

Omställningslyftet – Här får ert företag kunskap om hur ni kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. 

Hypotesprövning – BioInnovations utlysning hypotesprövning riktar sig till projekt som vill verifiera, avfärda eller bekräfta innovativa uppslag för biobaserade utvecklingsprojekt.

 

Rådgivning

Klimatbokslut – Få koll på er klimatpåverkan genom ett paket med digitalt beräkningsverktyg, processtöd, kompetensutveckling samt en kommunikationsplattform. Riktar sig till alla branscher och företagsstorlekar.

Peptalks – Boka upp en timme och kom med era funderingar, frågor, dilemman eller slutsatser som ni vill diskutera med oss. Här får ni råd, stöd och hjälp att se situationen utifrån olika perspektiv.

Energismart – Ert företag får genom Energismart hjälp med att göra en energikartläggning för att skapa överblick på energianvändningen och förslag på hur energin kan användas på ett smartare sätt.

Energirådgivning för lantbruk – De flesta lantbruk kan spara pengar på smartare energilösningar. Vi lotsar dig rätt till lösningar som ger resultat på sista raden. Ni kan bland annat få råd om energikartläggning, energieffektivisering, solceller och sparsam körning.

Studenternas företagssamarbete – Samarbete med studenter från Högskolan i Halmstad kan vara ett sätt för ert företag att utveckla er verksamhet och för studenterna att få möjlighet att tillämpa sina kunskaper.

Timbanken – Ett stöd för er som ska starta eller som vill utveckla ett företag i Halland. Inom området Hållbarhet kan ni få upp till fem kostnadsfria rådgivningstimmar med en konsult inom området.

Finansiering

Affärsutvecklingscheck Grön omställning – Grön omställning inom näringslivet är en förutsättning för hållbar tillväxt. Denna medfinansiering syftar till att stödja ert företag i sitt gröna omställningsarbete. Checken finns för små- och medelstora företag och ni kan söka 50 000 – 250 000 kr.

Energikartläggningscheck – Genom en energikartläggning kan ni få bättre koll på hur mycket energi ert företag använder, ett bra första steg i ditt företags energiarbete. Checken erbjuds små- och medelstora företag i Halland.

Forsknings- och Utvecklingscheck för grön omställning – Behöver ert företag köpa in FoU-stöd för att utveckla mer konkurrenskraftiga varor, tjänster eller processer med låg påverkan på klimat och miljö? Då kan FoU-checken, som är till för små och medelstora företag i Halland (exklusive företag inom primärproduktion), vara något för ert företag.

Grön finansiering – Finansiering som möjliggör grön omställning i små och medelstora företag och kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål. Det kan till exempel handla om investeringar som syftar till att minska klimatpåverkan eller driva på cirkulär omställning.

Utvecklingscheck hållbar omställning – Denna medfinansiering kan gå till företag som vill utvecklas inom någon av dessa tre prioriteringar i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028: Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska näringslivet, Främja internationaliseringen bland företagen​ och/eller Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet​

Klimatklivet – Ett investeringsstöd där företag och andra aktörer kan söka stöd för åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser. Exempelvis kan ni få stöd för att energikonvertera fastigheter, fordon och processer från fossil energi till fjärrvärme eller bioenergi.

Green Tech fond – Almi Invests fond som investerar i startup bolag som avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser.

 

Nätverk

Hållbarhetsfrukost  – Varje månad arrangeras ”Hållbarhetsfrukost med EMC”. I dessa webinars lyfts inspirerande och goda exempel, framgångsrika projekt och hållbara lösningar som framför allt finns i vårt nätverk.

Impact House  – Här kan ni få egna kontorsplatser i en kreativ miljö, en onlinestudio med moderna tekniklösningar, eventlokaler och en rad mötesrum för alla möjliga typer av behov. Impact House har en tydlig hållbarhetsprofil som hjälper er att förstärka och kommunicera ert redan pågående hållbarhetsarbete.

Centrum för cirkulärt byggande, CC Build   är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

Västsvenskt hållbarhetsnätverk – Medlemmar i CSR Västsverige får tillgång till ett nätverk av företag och organisationer där utbyte av erfarenheter står i centrum. I nätverket kan er verksamhet hitta nya samarbeten som driver innovation, affärsutveckling och hållbarhet framåt.

Nätverk hållbarhet – Nätverket riktar sig till er som arbetar med hållbarhetsfrågor i organisationen. Det kan t ex vara VD, hållbarhetsansvarig eller affärs-/verksamhetsutvecklare. Som deltagare i detta nätverk får ni en fördjupad kunskap inom specifika områden genom bl.a. kombination med lärorika och inspirerande föredrag med unik möjlighet till stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Hållbarhetsnätverk – Ett nätverk för att tillsammans skapa ett framtidssäkrat näringsliv som är i linje med Agenda 2030. Vi vill tillsammans med våra medlemmar vara en arena för er som vill utöka ert nätverk och vara en ledare inom hållbarhet.

Klimatinitiativ Falkenberg – Falkenbergs klimatinitiativ samlar lokala företag och organisationer i ett nätverk för att samarbeta för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.

 

Kompetens

Utbildningar – Som medlem i EMC har ni tillgång till utbildningar och webinarier inom aktuella hållbarhetsområden. Dessa varierar i omfattning och innehåll beroende på medlemmarnas behov och de frågor som är aktuella för tillfället.

Cirkulära kartan – Har ni ett affärserbjudande som gör att produkter kan nyttjas radikalt mycket längre och oftare? Genom Cirkulära Kartan kan goda exempel på företag inom alla branscher som arbetar med cirkulära affärsmodeller i någon form spridas vidare och inspirera andra som vill komma igång.

Sustainable Business & Leadership – Denna utbildning riktar sig till VD:ar/ledning/hållbarhetschefer för att ge er verktygslåda och bollplank att implementera ett konkret och långsiktigt hållbarhetsarbete.

Kurser inom hållbarhet – företagsanpassade utbildningarna på området Hållbarhet. Ni väljer vilka områden ni vill ha fördjupad kunskap inom.

BioLyftet – Erbjudandet riktar sig till små- och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material.

Arbetsgrupper – Få råd och stöttning av andra som befinner sig i samma sits som er. CSR Västsverige har arbetsgrupper inom olika teman som exempelvis ”Ny som hållbarhetsansvarig”, ”Arbetsmarknadsintegration” och ”Hållbara värdekedjor”

Kurser och seminarier – Genom väl insatta föreläsare belyses aktuella hållbarhetsfrågor för en fördjupad och tillämpad kunskap för verksamheter. De olika arrangemangen är också utmärkta tillfällen att knyta nya kontakter.